learning
游学全世界 Learning Adventure
游学听我讲
游学听我讲 > 李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze
李乐诗博士 Dr. Rebecca Lee Lok Sze

极地科学工作者


苏门答腊树林保育员体验

2016-09-16

 

有唔少朋友都会想趁住游学嘅时间去尝试体验一 d平时比较少接触得到嘅工作,其中一个比较热门嘅选择就系参与保育员嘅工作。系啱啱过去嘅暑假,台湾就有几位大专生就去左台北动物园参与左一个好特别嘅计划,叫做「婆罗洲人猿行为丰富化计划」。

净系听过名,就知道呢个计划系同婆罗洲人猿有关,但咩系「行为丰富化」呢?原来,台北动物园入面有只婆罗洲人猿俾保育员发现佢太懒,休息时间过长,所以就谂左呢个「行为丰富化计划」,希望佢可以郁多d。

于是乎,佢地就将野食放系胶樽入面,系人猿活动场四围摆,成功令到雄大需要花多d气力,先拎到里面嘅食物。之但系,呢个做法就搞到人猿活动场嘅山坡周围都系胶樽。于是乎,保育员又谂到训练另一只人猿帮手,只要佢将空嘅胶樽拎俾保育员,就俾一块饼乾佢做作奖励,呢只人猿亦都好聪明,好快就知道空樽可以换到食物,主动帮忙执晒场地里面嘅空樽,连烂左嘅胶樽碎片都唔放过,攞黎同保育员换。

所以,游学嘅体验真系可以有估唔到嘅野会发生,即使系同样嘅工种都可以有好不一样嘅体验,以下落黎我地嘅嘉宾沈普仁同学亦都同样系参与保育员嘅工作,我地听听佢同李乐诗博士仲有MiuMiu夏妙然分享佢嘅体会!

(照片由被访者提供)

 

载入中...
收 听
正在照料红毛猩猩的保育员
正在照料红毛猩猩的保育员
关键字: | 保育 | 苏门答腊 | 印尼 | 李乐诗博士 |